Om uddannelsen

Master i Idræt og Velfærd klæder dig på til at skabe forandringer og social bæredygtighed med idræt og bevægelse ved at kunne bygge bro mellem samfundets forskellige sektorer.

Master i Idræt og Velfærd er en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, som giver de studerende kompetencer til at agere i tværfaglige samarbejder indenfor og imellem offentlige, private og frivillige organisationer/institutioner.

Målet er at kunne bruge idræt og bevægelse som centralt redskab til at kunne skabe positiv forandring for mennesker og at kunne løse udfordringer i det moderne velfærdssamfund.

På uddannelsen lægges der vægt på, at de studerende tilegner sig analytiske redskaber, udvikler deres egen praksis på baggrund af teoretisk indsigt og opnår kompetence til formidling og forskningsbaseret argumentation med udgangspunkt i et kritisk perspektiv.

 

Der udbydes 3 selvstændige kurser á 15 ECTS, som kan tages enkeltvis eller læses som en samlet uddannelse. For at opnå master graden skal der også laves et afsluttende projekt på 15 ECTS (den hele uddannelse omfatter i alt 1 årsværk (60 ECTS-points)).

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over 2 år, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af.

Man kan tage uddannelsens kurser som enkeltfag.

Man har endvidere fleksibilitet til at udskyde kurser, da uddannelsen skal gennemføres indenfor 6 år.

Undervisningen bliver tilrettelagt med 1-2 internater samt 4-5 hele dage på instituttet pr. semester.

Undervisningen understøttes af et elektronisk læringsforum.

Uddannelsens kurser

Undervisningen foregår altid på fredage og internater er fra fredag til lørdag.

 

 

Undervisningen er en kombination af teori, projektarbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde.

Deltagernes aktive medvirken er et vigtigt element, og mødet mellem forskellige erfaringer og faglige kulturer skaber synergier og giver nye perspektiver på eget felt.

Underviserne er videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet og inviterede eksterne eksperter.

 

 

Master i Idræt og Velfærd henvender sig til forskellige erhvervsgrupper, som ønsker at dygtiggøre sig inden for området idræt og velfærd med fokus på analyse, formidling og udvikling af nye tiltag.

Uddannelsen tilbyder ansatte i offentlige og private virksomheder og organisationer, der arbejder med idræt, bevægelse og sundhed, nye redskaber og udviklingsmuligheder i et tværfagligt miljø.

 

 

De skandinaviske velfærdssamfund er under pres og stilles over for udfordringer, som fordrer sammenhængskraft i samfundet og tillid mellem borgerne.

I den kommunale sektor er sundhedsfremme og forebyggelse i stigende grad blevet en kommunal opgave, som i høj grad kan løftes ved at inddrage idrætsaktører som sparringspartnere i at udvikle velfærdssamfundet.

Master i Idræt og Velfærd sætter fokus på idrættens muligheder for at indgå som samarbejdspartner og brobygger mellem stat, marked og civilsamfund.

I undervisningssektoren er idræt og bevægelse også i stigende grad kommet i fokus, både som metode i undervisning, som redskab i ledelse af klasserum og institutioner og til at skabe inklusion og integration af forskellige målgrupper.

Udviklingen af nye kompetencer og tværgående tankemåder er nødvendige, når der skal diskuteres og findes løsninger på problemer, der både kan være individ og samfundsorienterede såsom civilisationssygdomme og marginalisering.

 

 

Studieordningen for masteruddannelsen i idræt og velfærd hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU.

Læs studieordningen, regler og bekendtgørelser for uddannelsen her.